DELUXE

Hướng phòng: View thành phố
Diện tích phòng: 28-38m2
Kích thước giường: 1 giường
Số lượng khách/phòng: 2 người/phòng

DELUXE 3

Hướng phòng: View thành phố
Diện tích phòng: 28-38m2
Kích thước giường: 1 giường
Số lượng khách/phòng: 2 người/phòng

FAMILY

Hướng phòng: View thành phố
Diện tích phòng: 42-47m2
Số lượng giường: 3giường
Số lượng khách/phòng: 4 người/phòng

FAMILY 4

Hướng phòng: View thành phố
Diện tích phòng: 48m2
Số lượng giường: 2 giường
Số lượng khách/phòng: 4 người/phòng

DELUXE VIP 1

Hướng phòng: View thành phố
Diện tích phòng: 28-38m2
Kích thước giường: 1 giường
Số lượng khách/phòng: 2 người/phòng

DELUXE VIP 2

Hướng phòng: View thành phố
Diện tích phòng: 28-38m2
Kích thước giường: 1 giường
Số lượng khách/phòng: 2 người/phòng

FAMILY VIP 1

Hướng phòng: View thành phố
Diện tích phòng: 42-47m2
Số lượng giường: 2 giường
Số lượng khách/phòng: 4 người/phòng

FAMILY VIP 2

Hướng phòng: View thành phố
Diện tích phòng: 48m2
Số lượng giường: 2 giường
Số lượng khách/phòng: 4 người/phòng